512bit.net
Vision 864 :: Vision 868 :: Vision968 :: Trio 32 :: Trio 64 :: Trio 64V+ :: Trio 64V2/DX :: Virge :: Virge/DX :: Virge MX
Virge GX2 :: Trio 3D :: Trio 3D/2x :: Savage 3D :: Savage4 LT :: Savage4 GT :: Savage4 Pro :: Savage 2000

S3 Trio 64V2/DX (86c775)

S3 Trio 64V2/DX S3 Trio 64V2/DX

ExpertColor S3 Trio/Virge PCI 2 Mb

S3 Trio 64V2/DX S3 Trio 64V2/DX

Compaq VGA-65MP2 S3 PCI 1 Mb

Manufacturer Ramdac Slot GPU Memory DirectX OpenGL
Mhz ┬Ám Mhz Mb ns Type bit Bandwith
  ExpertColor S3 Trio/Virge 135 PCI 60 .50 60 2 50 EDO 64 400 - -
  Compaq VGA-65MP2 S3 PCI - - 1 - -